LIBANG in English
 
English
 
 
 
显示全部


遥控器

遥控模块


推荐
精品推荐


遥控器路数
1路

2路

3路

4路

6路

8路

12路

其他


接收方式
超外差

超再生


传输方式
无线遥控

红外遥控


编码模式
固定码

滚动码

遥控器

显示的产品数量:26

 

无线收发模块
LB2RW
- 超再生
- 无线遥控
- 其他


 

超外差模块
LB2RS
- 精品推荐
- 超外差
- 无线遥控


 

无线编码收发模块
LB2RWE
- 超再生
- 无线遥控
- 其它


 

一路无线遥控器
LB2SW1
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

二路无线遥控器
LB2SW2
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

四路无线遥控器
LB2SW4
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

六路无线遥控器
LB2SW6
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

八路无线遥控器
LB2SW8
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

十二路无线遥控器
LB2SW12
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

一路滚动码遥控器
LB2SR1
- 精品推荐
- 超再生
- 无线遥控


 

二路滚动码遥控器
LB2SR2
- 超再生
- 无线遥控
- 滚动码


 

四路无线滚动遥控器
LB2SR4
- 精品推荐
- 超再生
- 滚动码


 

无线振动器
LB2SV1
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

单路遥控电源
LB2SP1
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

双路遥控电源
LB2SP2
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

电灯遥控器
LB2SL1
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

双路电灯遥控器
LB2SL2
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 

一路红外遥控器
LB2SI1
- 其它
- 红外遥控
- 固定码


 

二路红外遥控器
LB2SI2
- 其它
- 红外遥控
- 固定码


 

四路红外遥控器
LB2SI4
- 其它
- 红外遥控
- 固定码


 

三路无线遥控器
LB2SW3
- 超再生
- 无线遥控
- 固定码


 
 
Site Map  |  Privacy Policy  |  Contact Us  |  Soiseek.com 2011 © SHANGHAI LIBANG HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.